projekty@kreodom.pl

Kupując projekt gotowy ( katalogowy) musimy pamiętac o tym że stanowi on jedynie część projektu budowlanego który jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę lub uzyskania zgody na zasadzie zgłoszenia. Sprzedawany przez nas projekt architektoniczny musi być przystosowany (i podpisany) przez osobę adaptujacą (w miejscu zamieszkania budującego) do warunków lokalizacji, a w razie potrzeby, także do planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Na całośc projektu budowlanego składa się jeszcze projekt zagospodarowania działki, który wykonuje architekt adaptujący oraz wszelkie opinie i uzgodnienia.

Adaptacja projektu jest to przystosowanie projektu architektoniczno - budowlanego do:

 • Wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zawarte są tam wymagania dotyczące m.in: wysokości budynku w kalenicy, kąta nachylenia dachu, maksymalnej powierzchnii zabudowy, szerokości i/lub wysokości elewacji frontowej, poziomu posadowienia parteru itp. Może się zdarzyć, że projekt gotowy nie spełnia niektórych wymagań lub nieznacznie od nich odbiega. Wówczas architekt adaptujący (w miejscu zamieszkania inwestora) może wprowadzić zmiany na podstawie pisemnej zgody, otrzymanej od autora projektu.
 • Warunków lokalizacji działki. Zadaniem architekta adaptującego jest sprawdzenie założeń lokalizacyjnych przyjętych w projekcie gotowym. Muszą one odpowiadać warunkom panującym na rzeczywistym gruncie. W szczególności nalezy sprawdzić:
 • parametry gruntowe na podstawie badań geotechnicznych,
 • ukształtowanie terenu,
 • poziom przemarzania gruntu,
 • położenie działki w strefach obciążenia wiatrem i śniegiem.

W przypadku kiedy działka ma inne parametry niż przyjęte w projekcie gotowym, architekt adaptujący wprowadza zmiany, na które wyrażona jest zgoda.

- Indywidualnych potrzeb i upodobań inwestora. Architekt adaptujący może wprowadzić wszelkie modyfikacje na życzenie inwestora pamiętając o tym, że projekty domów typowych podlegają ochronie prawa autorskiego i na wszystkie (wyszczególnione) zmiany potrzebna jest zgoda z podpisem autora projektu.

Wszelkie zmiany, które chcieliby Państwo dokonać przy realizacji projektu sa już zadaniem architekta adaptującego. My ze swojej strony dołączamy bezpłatną, pisemną zgodę autora na dokonanie zmian w projekcie. Pisemna zgoda jest podstawą dla architekta adaptującego projekt do działki do naniesienia zmian w projekcie.
W większości projektów standardowo jest już uwzględniana obszerna lista zmian które nie wymagają odębnej zgody architekta, jeśli zakres zmian wykracza poza tę listę to jest wystawiana dodatkowa zgoda na zmiany wg życzenia inwestora. Wystarczy nas o tym poinformowac w momencie składania zamówienia. O dodatkową zgodę można również wystapić po zakupie projektu

Do dopuszczalnych zmian w ramach adaptacji nie wymagających zgody projektanta zalicza się między innymi:

 1. Dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych występujących na danym terenie.
 2. Zmiana programu funkcjonalnego budynku związana z likwidacją lub przesuwaniem ścianek działowych i otworów drzwiowych, również w ścianach nośnych.
 3. Zmiana szerokości i kształtu schodów.
 4. Zmiana technologii stropów przy zachowaniu koncepcji układu konstrukcyjnego.
 5. Zmiana nachylenia połaci dachowych w granicach 5°.
 6. Zmiana ilości, wielkości i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych.
 7. Zmiana technologii budowlanych, materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych oraz zewnętrznych i wewnętrznych materiałów wykończeniowych, pod warunkiem nie pogorszenia ich jakości parametrów termicznych.
 8. Zmiany adaptacyjne w projektach branżowych (instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania i elektryczna) są dopuszczalne pod warunkiem zachowania obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa budowlanego.
 9. Wykonanie projektu podpiwniczenia budynku lub jego likwidacji.
 10. Zabudowanie wiaty garażowej lub rezygnacja z wiaty (jeśli występuje w projekcie).
 11. Rezygnacja z balkonów przy ścianach szczytowych (jeśli występują w projekcie).
 12. Realizacja projektu w wersji lustrzanego odbicia (wersji lewostronnej).

Zmiany adaptacyjne należy nanosić na projekt kolorem czerwonym. Wykonać to może tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
Autorzy projektu, zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r o prawie autorskim, zachowują pełnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie projektu bez ich zgody jest zabronione.