projekty@kreodom.pl

Regulamin Korzystania z portalu kreoDOM.pl

 

§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki świadczenia usług, oraz prezentacji oferty Zamawiającego w portalu internetowym www.kreodom.pl. Właścicielem portalu www.kreodom.pl jest firma KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod poczt. 30-503), przy ul. Ignacego Krasickiego 36A, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia pod nr KRS 0001003077, NIP: 6793253382, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł.


2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu tworzy się słowniczek pojęć:
a) www.kreodom.pl - portal, za pomocą którego KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. prowadzi prezentację oraz sprzedaż gotowych projektów domów, na zasadzie umów pośrednictwa sprzedaży lub podobnych, zawartych z pracowniami architektonicznymi. Dodatkowo w ramach portalu www.kreodom.pl KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. świadczy usługi reklamowe na rzecz reklamodawców według aktualnej oferty dostępnej na tym portalu.

b) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu rozpoznawana według unikalnego IP.

c) Zamawiający - Użytkownik korzystający z usług odpłatnych oferowanych przez

d) Reklamodawca – osoba fizyczna lub podmiot, który zamówił świadczenie usług marketingowo-reklamowych oferowanych przez KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.


§2 Przedmiot usługi i zasady jej świadczenia


1. KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia w Portalach usługi polegającej na prezentacji, promocji i pośrednictwie w sprzedaży gotowych projektów domów. Poza ww. działalnością KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. świadczy usługi marketingowo-reklamowe (banery, artykuły sponsorowane, prezentacje, mailingi reklamowe ) dla Reklamodawców współpracujących z firmą KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.


2. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu przez Użytkownika.


3. Umowa o świadczenie usług płatnych może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.


4. KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

b) umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

c) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.


5. Zamówienia na produkt/produkty przyjmowane są za pośrednictwem:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: projekty@kreodom.pl

b) przy użyciu formularza zamówień na stronie każdego projektu "KUP PROJEKT"


6. Użytkownik wypełniając Formularz zamówienia oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d) zapoznał się z Polityką prywatności i zobowiązuje się je przestrzegać.


7. Złożenie zamówienia w Serwisie oznacza zawarcie przez Zamawiającego umowy kupna sprzedaży zamawianych produktów z KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.


8. KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. zastrzega, że wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej są weryfikowane telefonicznie lub mailowo, w celu potwierdzenia dostępności oraz aktualnej ceny projektu.


9. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Zamawiający wskaże:

a) dane potrzebne do realizacji zamówienia,

b) zamówiony produkt,

c) wersję danego produktu (np. odbicie lustrzane),


10. Wysyłka zakupionego produktu/produktów zazwyczaj realizowana jest w terminie 5-7 dni roboczych, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dostosowania produktu do wymagań Zamawiającego.


11. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.


12. KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. obsługuje Zamawiających mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i zagranicą.


13. Reklamodawca w celu zlecenia działań promocyjno-marketingowych zobowiązany jest kontaktować się za pośrednictwem e-maila pod adresem: projekty@kreodom.pl


14. Wszystkie warunki zlecenia działań promocyjno-marketingowych są uzgadniane indywidualnie.

 
§3 Ceny produktów, koszty dostawy i płatności


1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.


2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.


3. Koszty przesyłki wliczone są w zakup projektu.


4. Koszty wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego.


5. Zapłaty za produkt lub usługę należy dokonać tradycyjnym przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę.


6. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz oznaczenie zamówionego towaru.


§4 Reklamacje

 
1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: projekty@kreodom.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia oraz oznaczenie Użytkownika.


3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.


5. Zamawiający, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki).


6. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres e-mail: projekty@kreodom.pl W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


8. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Zamawiającym będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

 
§5 Dane osobowe

 
1. Dane Klientów – w zakresie w jakim stanowią one dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa – są przetwarzane przez KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. jako administratora danych.


2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Serwisu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także niniejszym Regulaminem.


3. W ramach działalności Serwisu przetwarzane są dane osobowe Klientów podane przez nich przed założeniem Konta w Formularzu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta. W Formularzu Zamówienia Klienci podają następujące dane, które stanowią lub mogą stanowić dane osobowe: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail.


4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zawarcia i wykonania umów określonych w Regulaminie oraz w celu marketingu bezpośredniego KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.kredom.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. marketingu bezpośredniego (art. 6 ust.1 lit. f RODO).


5. Dane osobowe mogą zostać ́ udostępnione podmiotom należącym go grupy, do ktorej należy Administrator oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe, kadrowe, księgowe, prawne, a także dostawcom usług informatycznych.


6. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy przetwarzane są przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, ktorej dane dotyczą lub do momentu kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.


7) Użytkownikowi, ktorego dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przeniesienia danych osobowych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


9. Podanie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji umów z KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o..


10. Administrator zapewnia ochronę udostępnionych przez Klientów danych osobowych.


11. W celu realizacji tych uprawnień Klient może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres określony w Regulaminie.


12. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


13. W ramach działalności Serwisu zbierane, przetwarzane i wykorzystywane mogą być również dane Klientów inne niż dane osobowe. W ramach działalności Serwisu w szczególności zbierane mogą być informacje o czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Klient został przekierowany do Serwisu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Klient. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Serwisem.


§6 Pliki Cookies

 
1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.


2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z ktorej pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji; b) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.


4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plikow cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, ktore przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.


6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plikow cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.


7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.


8. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 9) Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
a) przeglądarka Firefox;

b) przeglądarka Chrome;

c) przeglądarka Microsoft Edge;

d) przeglądarka Opera;

e) przeglądarka Safari.


§7 Zmiana Regulaminu

 
1. KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Serwisu.


2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie.


3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany.


4. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach.


§8 Przepisy końcowe

 
1. KRAJOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.. ma prawo do zmiany Regulaminu, dlatego zobowiązuje się na 14 dni przed zmianą do poinformowania Użytkowników o planowanych zmianach Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej oraz do umieszczenia w sposób czytelny ww. informacji na stronie internetowej, tak aby każdy Użytkownik mógł się zapoznać z planowanymi zmianami.


2.Użytkownik, w przypadku o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu wejścia w życie nowych regulacji. Jeżeli tego nie zrobi, uważa się, że Usługobiorca zaakceptował treść zmian.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


4. Regulamin niniejszy zaczyna obowiązywać od 01-02-2023