#Okiem architekta 21 sierpień 2020

Inwestorzy zwracają baczniejszą uwagę na koszty — nie tylko budowy, ale również utrzymania domu, bowiem zdają sobie sprawę, że energia będzie drożeć. Koszt utrzymania domu energooszczędnego jest zdecydowanie niższy. Warto również wspomnieć o zmianach w Prawie budowlanym, które nakładają obowiązek certyfikowania budynków. W przyszłości domy energooszczędne legitymujące się certyfikatem energetycznym o dobrych współczynnikach będą atrakcyjne na rynku nieruchomości i ich cena będzie wyższa w porównaniu z domami wyposażonymi w standardowe rozwiązania.

Dobry projekt domu energooszczędne­go powinien zawierać szereg rozwią­zań technicznych umożliwiających:

- zdecydowaną poprawę izolacji termicznej budynku;

- zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów utrzymania;

- poprawę klasy energetycznej budynku.

Standard, jaki przyjęliśmy przy opracowy­waniu projektów energooszczędnych, wybiega daleko poza niezbędne minimum wymagane przez prawo budowlane. Nasze projekty zawie­rają kompletną dokumentację budowlaną, dzię­ki której budowa domu nie powinna sprawić trudności wykonawczych — mówi Małgorzata Miłek-Łącka, wiceprezes Biura Projektowego MTM STYL.

Architektura domu energooszczędnego

Podstawowym kryterium, jakim kieruję się przy projektowaniu domu energooszczędnego, jest rachunek zysków i strat — wyjaśnia Maciej Matłowski, arch. MTM STYL. Z jednej strony chciałbym zaprojektować budynek najbliższy założeniom domu pasywnego, w którym naj­pełniej jest realizowana idea energooszczędności, z drugiej zaś mam świadomość kosztowno­ści pewnych rozwiązań, których zastosowa­nie przez inwestora byłoby niewspółmierne do zakładanych zysków. Stąd dom energooszczędny jest rozwiązaniem optymalnym: pomiędzy kosz­tami inwestycji a zwrotem poniesionych kosztów na przestrzeni kilku lat — dodaje Maciej Matłowski. — Potrzeby mieszkańców domów energooszczędnych nie ulegają zmianom, stąd funkcja i wzajemne powiązanie pomieszczeń są takie same jak w każdym innym domu. Jednakże wyposażenie w nowoczesne technologie wymusza pewne zmiany. Wyższa jest wysokość parteru, bowiem muszę przewidzieć, iż pod stropem będą ukryte przewody instalacji reku­peracji. Należy również zaplanować miejsce na dachu, w którym będą zainstalowane kolektory słoneczne. Bardzo ważny jest układ pomieszczeń i otworów okiennych względem stron świata. Projektowanie budynku energooszczędnego to podnoszenie poprzeczki. Już nie tylko funkcja i forma świadczą o poprawnie zaprojektowa­nym domu, ale również współdziałanie obiektu z najnowocześniejszymi technologiami, w które będzie wyposażony obiekt.

Konstrukcja domu energooszczędnego

Konstrukcja domu energooszczędnego prak­tycznie nie różni się od konstrukcji domu speł­niającego tylko warunki normowe. W jednym i drugim przypadku konstrukcja jest wynikiem tego, co stworzą architekt i inwestor — mówi Michał Szejda, konstruktor MTM STYL. — Pogrubienie warstw izolacyjnych zwykle nie stanowi żadnego problemu, jedynie przy konstrukcji bardziej skomplikowanych dachów możemy odczuć niewielki wzrost ilości drewna w konstrukcji. Przy budowie domu energoosz­czędnego ważne jest, aby dopilnować wszystkich szczegółów i rozwiązań zawartych w doku­mentacji, które decydują właśnie o tym, że budynek może nosić takie miano. To właśnie błędy wykonawcze są najczęstszą przyczyną tego, że nie udaje nam się osiągnąć zamierzo­nego efektu, a przecież wystarczy tylko trochę wiedzy, dokładności i sumienności, a wydatki na ogrzewanie na pewno będą niższe.

Instalacje w domu energooszczędnym

Grażyna Sykała z firmy PRO-SAN TG zaj­mującej się projektowaniem instalacji radzi: — Budowa domu to decyzja na całe życie. Warto więc dobrze ją przemyśleć i zbudować dom na miarę swoich potrzeb i możliwości. Wszelkie decyzje podjęte na etapie budowy mają potem skutki odczuwalne przez bardzo długi okres. Przyszłemu inwestorowi radzę zwrócić szczególną uwagę na wybór odpo­wiedniego projektu. Przy ciągłym wzroście cen nośników energii, czyli gazu, energii elektrycz­nej czy oleju opałowego, tylko energooszczędny dom jest racjonalnym wyborem.

Budowa domu energooszczędnego na pewno będzie bardziej kosztowna niż po­dobnego budynku zaprojektowanego zgod­nie z obowiązującymi normami. Ważne jest zatem to, po jakim czasie dodatkowe wydatki mogą się zwrócić. W dużej mie­rze zależy to od aktualnych i prognozowa­nych cen nośników energii oraz od stopnia osiągniętej energooszczędności. Na pewno warto zainwestować w zwiększenie izola­cyjności termicznej przegród zewnętrznych i wentylację z rekuperatorem (odzyskiem ciepła). Dodanie kilku centymetrów wełny mineralnej lub styropianu to stosunko­wo niewielki wydatek, a zyski w kosztach ogrzewania mogą dojść nawet do 30 proc. Podobnie jest z wentylacją z odzyskiem ciepła. Poniesione z tego tytułu dodatkowe koszty mogą się zwrócić już po 3–5 latach, czyli bardzo szybko. Natomiast inwestycje w okna o współczynniku U<1,0 W/(m2K), ogrody zimowe, kolektory słoneczne czy pompy ciepła trzeba za każdym razem roz­patrywać indywidualnie. Ich amortyzacja następuje bowiem zwykle po kilkunastu latach.

 

opracowanie: MTM Styl