projekty@kreodom.pl
#Okiem architekta 25 sierpnia 2023

 

Czym jest projekt domu i co musi zawierać?

Projekt domu to szczegółowa dokumentacja techniczna, która opisuje wszystkie aspekty związane z planowaną budową lub modernizacją obiektu. Musi zawierać informacje takie, jak plany architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, specyfikacje techniczne, kosztorysy oraz wszelkie inne niezbędne dane dotyczące budowy. Celem projektu budowlanego jest umożliwienie jego właściwej realizacji wraz ze zgodnością z przepisami, wyznaczenie podstaw do oszacowania kosztów i harmonogramu prac, a nade wszystko zapewnienie bezpieczeństwa.

Zgodnie z aktualnymi procedurami projekt budowlany musi zawierać:

 

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, w którym znajdują się informacje na temat usytuowania obiektu, układu komunikacyjnego oraz obszaru oddziaływania;
 • projekt architektoniczno-budowlany wraz z układem przestrzennym i wykazem projektowanych rozwiązań technicznych i materiałowych;
 • projekt techniczny, który szczegółowo określa zaproponowane rozwiązania instalacyjne i konstrukcyjne, a także charakterystykę energetyczną.

 

Co to jest projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu to kompleksowy plan opracowany w celu określenia, jak najlepiej wykorzystać daną przestrzeń. Może to obejmować plany budowy, rozmieszczenia budynków, infrastruktury, zieleni oraz innych elementów w sposób funkcjonalny i estetyczny. W projekcie uwzględnia się aspekty urbanistyczne, środowiskowe i społeczne, aby stworzyć harmonijną przestrzeń zgodną z lokalnymi regulacjami i potrzebami danej grupy osób. 

Nieodłącznym elementem tej części projektu są opisy i rysunki przyłączy, np. kanalizacyjnego, wodociągowego, gazowego czy elektrycznego. Plan zagospodarowania terenu musi również uwzględniać granice działki lub terenu oraz wszelkie obiekty, które już istnieją. Wiele zależy także od warunków zabudowy, ponieważ niekiedy zdarza się tak, że dodatkowo wymagany będzie projekt ogrodzenia bądź wjazdu na działkę. Ponadto w projekcie trzeba opisać, jakie czynności ingerować będą w środowisko naturalne. Chodzi dokładnie o wycinki drzew, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych czy sposób skierowania wód opadowych.

Z czego składa się projekt architektoniczno-budowlany?

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje wszystkie rzuty poziomów domu wraz z fundamentami, piwnicą oraz dachem. Stąd też dzieli się on na takie elementy, jak: 

 

 • opis projektu – wprowadzenie do koncepcji i celów projektu jego funkcji i przeznaczenia;
 • rysunki architektoniczne – zawierają plany kondygnacji, fasady, przekroje, rzuty, układy pomieszczeń itp.;
 • specyfikacje techniczne – dokładne opisy materiałów, technologii i wykonania elementów budowlanych;
 • rozwiązania konstrukcyjne – szczegółowe plany dotyczące konstrukcji, fundamentów, stropów, dachów, itp.;
 • instalacje – projekty instalacji elektrycznych, sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, itp.;
 • projekt wnętrz – projekt układu przestrzeni wewnątrz budynku, uwzględniający wystrój, meble, oświetlenie, kolory, itp.;
 • kosztorys – szacunkowy koszt budowy, uwzględniający materiały, robociznę i inne wydatki;
 • ocena oddziaływania na środowisko – wymagana w niektórych projektach, ocena wpływu budowy na otoczenie;
 • dokumentacja pozwoleniowa – wymagane zgody, pozwolenia i dokumenty niezbędne do rozpoczęcia budowy;
 • inne elementy – w zależności od projektu, mogą występować dodatkowe elementy takie, jak analizy geotechniczne, plany bezpieczeństwa, projekty zieleni, itp. 

 

Projekt architektoniczno-budowlany stanowi podstawę do realizacji budowy, umożliwiając właściwą koordynację prac, zapewnienie bezpieczeństwa i osiągnięcie zamierzonych efektów. Oprócz tego w projekcie tym znajdują się również dane liczbowe, które określają m.in. całkowitą powierzchnię domu. W przypadku rozbudowy bądź adaptacji dane te należy uwzględnić w zestawieniu w taki sposób, aby dało się porównać stan przed, a następnie po realizacji projektu.

Jakie wymagania musi spełniać projekt domu?

Przygotowując projekt domu, ważne jest, aby nie zapomnieć o kilku istotnych kwestiach. Chodzi dokładnie o: 

 

 • przeznaczenie pomieszczeń – należy dokładnie określić, jakie funkcje będą pełnić poszczególne pomieszczenia i czy ich układ jest praktyczny;
 • lokalizację – ważne jest tutaj położenie domu względem stron świata, a także lokalny klimat i otoczenie; 
 • przepisy i zezwolenia – projekt domu musi spełnić wymogi lokalnych przepisów, a do tego potrzebne są również stosowne zezwolenia;
 • budżet – projekt trzeba zawczasu dopasować do posiadanego budżetu, uwzględniając przy tym nie tylko koszty budowy, ale także późniejsze utrzymanie; 
 • infrastrukturę – niezmiernie ważny jest dostęp do wody, prądu, kanalizacji i innych niezbędnych usług; 
 • ergonomię i wygodę – projekt musi uwzględniać wygodę korzystania z pomieszczeń przez jego użytkowników, prawidłowy rozkład mebli i ergonomiczne rozwiązania;
 • energooszczędność – projektując, warto pomyśleć o efektywności energetycznej, wybierając odpowiednie izolacje, okna i systemy ogrzewania/ochładzania;
 • bezpieczeństwo – istotną rolę pełnią systemy zabezpieczeń oraz te, które zachowują standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • technologia – warto wziąć pod uwagę nowoczesne rozwiązania takie, jak inteligentny dom czy fotowoltaika;
 • przestrzeń na przyszłość – dobrze jest rozważyć zachowanie możliwości późniejszej rozbudowy lub nawet zmiany domu w przyszłości. 

 

Projekt budowlany składa się, jak widać z szeregu niezwykle istotnych dokumentów, które zaważają nie tylko na pozytywnym zaopiniowaniu możliwości rozpoczęcia budowy, ale również na przyszłym komforcie zamieszkania. Warto zatem zwrócić się o pomoc do doświadczonego architekta bądź wybrać gotowy projekt domu, jaki można zamówić na stronie kreodom.pl.