602 414 074
#Prawo 23 październik 2015

Z końcem czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Prawa budowlanego, której głównym założeniem jest usprawnienie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Dla inwestorów indywidualnych istotną zmianą jest możliwość budowy domu jednorodzinnego na zasadzie zgłoszenia, a nie jak dotychczas pozwolenia na budowę.

Ustawa nie w każdym przypadku umożliwi budowę domu bez pozwolenia, kluczowym elementem jest określenie obszaru oddziaływania obiektu – jeśli mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany, będziemy mogli budować na zasadzie zgłoszenia. Przez obszar oddziaływania należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie odrębnych przepisów, a jego określenie i ocena będą należeć do architekta adaptującego projekt.
W praktyce wiąże się to z ustaleniem, czy gabaryty naszego domu i np. jego usytuowanie nie wpływają na sąsiednie nieruchomości. Nowa procedura powinna znacznie skrócić czas załatwiania formalności administracyjnych. Od momentu zgłoszenia urząd ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu, jeśli tego nie uczyni, fakt ten interpretuje się jako tzw milczącą zgodę, co oznacza, że możemy rozpocząć budowę. Co istotne, z wymogów prawnych zniknął również obowiązek powiadamiania nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych, wg wcześniejszych przepisów inwestor musiał takiej czynności dokonać na 7 dni przed ich rozpoczęciem.


Do zgłoszenia będą potrzebne, podobnie jak wcześniej, następujące dokumenty: kompletny projekt budowlany w 4 kopiach, uzgodnienia, oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane czy informacje o obszarze oddziaływania. Sporym uproszczeniem formalności urzędowych powinna być zmiana, która znosi obowiązek przedstawiania oświadczeń o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, jak również o możliwości połączenia działki z drogą publiczną (z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych). Wspomniane kwestie będą weryfikowane dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie budynku.


Nowe przepisy znoszą również obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla innych mniejszych obiektów, takich jak:

  • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki
    i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2 ;
  • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2;
  • przydomowe szamba o pojemności do 10 m³, oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę, czy przydomowe baseny i oczka wodne do 50 m².


Nowelizacja Prawa budowlanego rozszerzyła również katalog obiektów, które można użytkować na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wśród nich wymienić należy warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do 5 stanowisk włącznie, obiekty magazynowe, takie jak chłodnie, hangary, wiaty – obecnie ich użytkowanie wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Seweryn Bartosik

kreoDOM.pl