projekty@kreodom.pl
#Prawo 12 lutego 2021

Jeżeli posiadasz już działkę, chcąc rozpocząć budowę, musisz zgromadzić niezbędne dokumenty i pozwolenia. Cały proces należy rozpocząć od wizyty w odpowiednim Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Gminy. Tam uzyskasz informację, czy działka, na której zamierzasz budować dom, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Jeżeli tak, to złóż wniosek o wypis z planu zagospodarowania.

Jeżeli nie, to złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ). Aby uzyskać WZ, konieczne będą:

1) wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej;

2) uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów:

• gazu (Zakład Gazowniczy — miejski, okręgowy, dzielnicowy);

• energii elektrycznej (Zakład Energetyczny);

• wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji);

 3) uzyskanie oświadczenia o dostępie do drogi publicznej i warunki na wykonanie zjazdu;

 4) określenie charakterystyki obiektu (na tym etapie nie jest konieczny wybór konkretnego projektu domu).

Mając już wypis z planu zagospodarowania lub decyzję o warunkach zabudowy:

Zwróć się do geodety o wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, przeznaczonej do celów projektowych.

Zamów projekt domu w biurze sprzedaży projektów KRN media – możesz wybierać spośród kilku tysięcy projektów publikowanych w portalach kreoDOM.pl lub e-projektydomow.pl, a także w kwartalniku „Kreator-Projekty”.

W przypadku projektu gotowego konieczne jest wykonanie adaptacji (czyli dostosowanie projektu do istniejących w danym terenie warunków oraz wymagań Inwestora). Wybierz architekta, który tego dokona.

Architekt musi wykonać również projekt zagospodarowania działki (granice działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących/projektowanych obiektów budowlanych, określenie sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, wymiary i wzajemne odległości obiektów – w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, bilans terenu) z zachowaniem wszystkich wymagań wymienionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy.

Architekt uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (wtedy gdy grunt posiada klasę od I do III) lub oświadczenie, że grunty nie wymagają takiej decyzji. Złożenie projektu zagospodarowania działki z zaznaczoną graficznie (wyraźnym obrysem – kolorem) i obliczoną powierzchnią (z rozbiciem według klas i użytków) gruntu do wyłączenia z produkcji rolnej.

Architekt uzyska uzgodnienia :

• ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej);

• projektu gazowego (Zakład Gazowniczy);

• projektu przyłącza energii elektrycznej (Zakład Energetyczny);

• projektu przyłącza wody i kanalizacji (Zakład Wodociągów i Kanalizacji).

Architekt uzyska opinię geologiczną (jeśli jest wymagana) lub należy uzyskać od projektanta ekspertyzę o geotechnicznych warunkach posadowienia.

Uwaga:

W miejscowym planie zagospodarowania lub w decyzji o warunkach zabudowy mogą znajdować się dodatkowe wymagania, np.: działka może być objęta ochroną konserwatorską lub środowiskową albo być położona w zasięgu stanowiska archeologicznego czy w pobliżu lub na terenach górniczych, co będzie wymagało odrębnych pozwoleń i uzgodnień.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty w czterech egzemplarzach, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wpisujemy w nim swoje dane i tytuł prawny do nieruchomości) oraz wnioskiem o pozwolenie na budowę (jeśli wyznaczony jest pełnomocnik, to oświadczenie uprawniające go do reprezentowania przed organami administracji państwowej wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo) kierujemy do starosty właściwego ze względu na położenie nieruchomości i składamy wniosek o pozwolenie na budowę.

Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu miesiąca, jednak termin ten może przedłużyć się do 65 dni. Jeśli starosta nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zaczekaj 14 dni na uprawomocnienie decyzji.

Następnie uzyskujemy „Dziennik budowy" i deklarację o podjęciu obowiązków kierownika budowy, wydaną przez osobę uprawnioną wraz z kserokopią jej uprawnień budowlanych.
Po przebyciu takiej drogi administracyjnej można rozpocząć budowę swego wymarzonego domu.

Należy pamiętać, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata.

 

Bartłomiej Burejza

www.kreodom.pl